Ring til os på +45 8611 0288

Følg os på Facebook 

MENTORORDNING

Home / Studerende / Under uddannelse / MENTORORDNING
Et tilbud til dig som ny studerende!

Uddannelsesvejledningen i Det Grønlandske Hus i Aarhus står klar med tilbud til dig, så din skole- og studietid i Danmark bliver en rigtig god tid både fagligt og socialt.

LIGE NU OG HER giver vi dig, der netop er startet på uddannelse i Danmark, mulighed for at få en studiementor i forbindelse med din opstart på dit nye studium eller din nye skole. Er det mon noget for dig?

  •  En studiementor er én, som du kan snakke fagligt med, for eksempel om undervisningen og hjemmearbejdet, eller om studiestruktur, eksaminer og praktiske ting på dit uddannelsessted og din skole.
  •  En studiementor kan hjælpe dig med at finde dig til rette i dit nye studiemiljø.
  •  En studiementor kan inspirere dig og hjælpe dig med at få sat nogle gode rammer om dit studium, dit skoleforløb og din fritid.

MENTORORDNING – i praksis!

  •  Din studiementor vil være en ældre studerende fra det studium eller den skole, du går på, altså én der kender til og har prøvet alt det, som du nu skal til at finde dig til rette i og få til at fungere.
  •  Du får som mentee et forløb af tre måneders varighed, og du mødes typisk med din studiementor en gang om ugen.
  •  Indledningsvis deltager du i et kursusarrangement for mentorer og mentees. Her får I en generel vejledning til mentorforløbet af en ekstern konsulent, og du og din studiementor møder hinanden og laver en plan for jeres forløb sammen. Kurset foregår i Det Grønlandske Hus i Aarhus og varer to timer.
  •  Mentorordningen er ganske gratis for dig, som ny grønlandsk studerende i Region Midtjylland.

MENTORORDNING – JA TAK
Alt, hvad du skal gøre, hvis du er positiv over for ideen, er at sende en mail til Astrid (als@glhus.dk), hvor du tilmelder dig med:

  • Dit navn, telefonnummer og mailadresse
  • Navnet på din uddannelse og dit uddannelsessted

Tilmeldingen skal du sende til: Astrid senest mandag d. 28. september.

Hvis du allerede har skrevet dig på tilmeldingslisten, for eksempel ved vores velkomstmøde i Det Grønlandske Hus, behøver du ikke tilmelde dig igen.

Datoen og tidspunktet for det indledende mentor-/menteekursus vender vi tilbage med, når vi har overblik over tilmeldingerne.

[eltdf_split_section image_position=”left” breakpoint=””]

Kontaktoplysninger


Astrid Lentz Svendsen
Mail: als@glhus.dk

Tlf.: 31217206

Opgavebeskrivelse for mentorer

Mentortilbuddet til studerende, der er tilknyttet Det Grønlandske Hus i Aarhus, forløber i månederne ultimo oktober 2020- januar 2021.

Tilbuddet gives til de grønlandske studerende, der er startet på uddannelse i efterårssemesteret 2020. De studerende oplyses om mentortilbuddet og kan tilmelde sig efter eget ønske.

Mentors overordnede mål er at lette overgangen fra Grønland til Danmark og fra gymnasium til videregående uddannelse – og dermed bidrage til at fastholde den studerende i studiet.

Samarbejdet med mentee:
Mentor indkalder til det første af forløbets ugentlige møder, der forventes at finde sted på uddannelsesstedet. Mødet skal indledes med en gensidig præsentation og en samtale om mentorordningens indhold og forløb. Der udfyldes et skema om forventningsafstemning.

Det skal fremhæves, at mentorordninger er en almindelig og udbredt praksis på universitet m.v., og at alle har glæde af at have en rollemodel og en ven på de store og uoverskuelige uddannelsessteder.

Det skal tydeliggøres, at mentor ikke har et personligt eller professionelt ansvar for mentee; mentor er hverken psykolog, socialrådgiver eller forælder.

Det skal gøres klart, at der er åbenhed og fortrolighed mellem mentor og mentee, ligesom det skal aftales klart, i hvilket omfang der kan tages kontakt mellem mentor og mentee uden for de ugentlige møder. Det er vigtigt, at mentee opfatter, at du siger, hvad du gør, og du gør, hvad du siger.

Det er mentor, der er den udfarende i relationen. Du skal holde fast i de aftalte møder og kontakte en mentee, der evt. udebliver. Du skal spørge ind til den aktuelle situation og du må ikke lade mentee glide af med et uunderbygget ”det går fint”.

At lette overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse betyder bl.a. at gøre mentee sikker og tryg i studiestartssituationen. I skal bl.a. tale om studiet, undervisningen, hjemmearbejde og forholdet til de andre studerende. Du skal sikre dig, at mentee har de nødvendige informationer, f.eks. om trafikforhold, placering af undervisningslokaler, timeskema, tilmeldings- og afleveringsfrister.

Succeskriteriet for mentorordningen er, at møderne mellem mentor og mentee bliver gennemført helt regelmæssigt, og at det sker i en åben, givende og sympatiserende form.
Det er derimod ikke et succeskriterium i sig selv, om mentee gennemfører eller afbryder første semester. Det er en beslutning, som mentee alene er ansvarlig for.

Samarbejdet med Det Grønlandske Hus:

Du skal deltage i et introduktionsmøde mandag den 26.oktober 2020 kl. 16-18, som indleder mentorordningen. Her vil der være oplæg ved konsulentfirmaet Kristine Poulsen, se eventuelt www.kristinepoulsen.dk, samt ved uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus med mulighed for spørgsmål og forventningsafstemning.

Du skal ligeledes deltage i et netværksmøde af ca. 1½ times varighed torsdag den 26. november 2020 kl. 16 og et evalueringsmøde efter mentorprojektets afslutning af ca. 1½ times varighed mandag den 1.februar 2021 kl. 16.

Du er meget velkommen til at benytte de to uddannelsesvejledere i Det Grønlandske Hus som sparringspartner i mentorforløbet, ganske vist begrænset af din tavshedspligt. Det vil sige, at du skal have mentees tilladelse, hvis der er noget personligt, du vil bringe videre til uddannelsesvejlederne.

Har du vanskeligt ved at få kontakt med din mentee, eller oplever du, at mentee har problemer, som du ikke kan overskue eller forstå, så bør du søge sparring i Det Grønlandske Hus.

Du skal være bevidst om og gøre din mentee bevidst om, at vanskeligheder af betydelig rækkevidde bør drøftes med den pågældendes vejleder i Det Grønlandske Hus.

De komplicerede regler for grønlandske særydelser til studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus skal du overlade til uddannelsesvejlederne.

Afslutning af mentorperioden:
I slutning af januar 2021 er mentorordningen slut. Du skal gøre dette klart for mentee, og hvis I aftaler en fortsat regelmæssig kontakt, vil det i givet fald være frivilligt og ulønnet, og det skal derfor være på dine præmisser, og i et omfang som du fastlægger. Har du en gruppe af mentees vil det være oplagt, at du opfordrer denne gruppe til at fortsætte de regelmæssige møder på egen hånd.

Kontaktoplysninger


Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52 A-F, 8000 Aarhus C

Uddannelsesvejleder:

Nunnuma Olsen  
Mail: no@glhus.dk

Tlf.: 21545088

Anne O. Clausen
Mail: ac@glhus.dk

Tlf.: 21545089