Skip to content

Hvis du har grønlandsk som modersmål (eller lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som f.eks. ordblindhed, psykiske lidelser, dårligt syn eller andet handicap), har du mulighed for at søge dit studienævn om tilladelse til at deltage i eksamen på særlige vilkår. Du kan f.eks. søge om ekstra tid til en eksamen eller om tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler. Du søger om dette ved at lave en dispensationsansøgning.

Studienævnet på uddannelsen laver en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. Ansøgningen skal indsendes i god tid inden eksamen, så du kan få svar inden eksamen. Det kan tage lang tid at få ansøgningen behandlet i studienævnet.

Formålet med at give tilladelse til særlige eksamensvilkår er at ligestille studerende med en funktionsnedsættelse eller et andet modersmål end dansk med andre studerende i selve eksamenssituationen. Særlige prøvevilkår betyder ikke, at niveauet for eksamen sænkes.

Du skal vedlægge dokumentation for dit behov – det kan f.eks. være en lægeerklæring eller en udtalelse fra en psykolog. Hvis du søger om ekstra eksamenstid på grund af, at du har et andet modersmål end dansk, kan dokumentationen til studienævnet f.eks. være:
1. Din historiske bopælsattest, som måske viser, at du har boet i Grønland fra din fødsel og frem til studiestart.
2. Dit GUX-bevis, hvor der står, om du har grønlandsk på modersmålsniveau.
3. Dokumentation for supplerende danskkurser, du har taget.

Man kan typisk få 20% ekstra tid, sådan at man får 6 timer til en skriftlig eksamen, som ellers ville vare 5 timer. Eller 20% ekstra forberedelsestid til en mundtlig eksamen.

Back To Top