f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Vedtægter

Vedtægt for Det Grønlandske Hus i Aarhus

§ 1
Den selvejende institutions navn er Det Grønlandske Hus i Aarhus / Aarhusimi Kalaallit Illuat. Dens hjemsted er Aarhus. Dækningsområdet er Region Midtjylland.

§ 2
Den selvejende institution har til formål at varetage grønlandske interesser i regionen og at fremme gensidig forståelse og viden mellem Danmark og Grønland.

Institutionen har herunder til formål at:

  • Drive et kollegium for grønlændere under uddannelse.
  • Yde rådgivning og anden støtte til grønlændere under uddannelse i området.
  • Yde rådgivning og anden støtte til personer og institutioner i sociale, grønlandsrelaterede spørgsmål.
  • Fungere som kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede.
  • Yde oplysning og information til det almindelige publikum om grønlandske forhold.

§3
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse.
Bestyrelsen ansætter en leder, der varetager den daglige ledelse og drift.

§4
Bestyrelsen består af 7-10 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Naalakkersuisut, I medlem udpeges af Aarhus Kommune, 1-4 medlemmer, der har viden og indsigt i offentlige og private anliggender i regionen gerne med relationer til Grønland, udpeges af bestyrelsen selv, 2 medlemmer udpeges af foreningerne der anvender Det Grønlandske Hus på et årligt brugermøde, og et medlem udpeges af og blandt de fastansatte medarbejdere-eksklusive lederen.

Stk. 2:
Medlemmerne udpeges for en funktionsperiode, efter følgende bestemmelser:

De medlemmer, der udpeges af Aarhus Kommune, af bestyrelsen selv, og af de fuldtidsansatte medarbejdere eksklusive lederen, udpeges for den periode af 4 år, der følger den kommunale valgperiode i Danmark.

De 2 medlemmer, der udpeges af Naalakkersuisut, udpeges for en periode på 4 år.

De medlemmer der udpeges af foreningerne udpeges for en periode på 2 år.
Bestyrelsens medlemmer fortsætter i deres funktion indtil den dato, hvor det udpegende organ skriftligt meddeler Det Grønlandske Hus, at bestyrelsesmedlemmet erstattes med en anden person.

Stk.3:
Bestyrelsen vælger fonnand og næstfonnand blandt medlemmerne. Konstituering med formand og næstfonnand finder sted på 1. møde efter kommunalvalg i Danmark, og i øvrigt i tilfælde, hvor fonnand eller næstformand er udtrådt af bestyrelsen.

I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden dennes hverv.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan på møderne lade sig repræsentere ved stedfortræder, efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Institutionens leder fungerer som sekretær for bestyrelsen.

§5
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk. 2:
Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse.

§6
Formanden indkalder til møde så ofte, det findes nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det. Dog mindst 2 gange årligt

Stk. 2:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.

Afgørelser træffes ved stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme af gørende.

Stk. 3:
Sager, hvis afgørelse ikke tåler udsættelse, kan afgøres af fonnanden på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

Stk.4:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler om bestyrelsesmedlemmers habilitet.

§ 7
Personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra institutionens leder. Bestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde meddele institutionens leder fuldmagt til ansættelse af personale.

§ 8
Institutionens leder forelægger for bestyrelsen revideret regnskab for seneste regnskabsår, samt
forslag til budget for kommende regnskabsår.

Det reviderede regnskab, bilagt beretning om institutionens drift for det seneste kalenderår, samt budget for kommende regnskabsår, skal forelægges for bestyrelsen senest 1. april.

Stk.2:
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk.3:
Institutionens bogholderi og regnskabsføring varetages af institutionen. Stk.4: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, valgt af bestyrelsen.

§ 9
Institutionens drift finansieres ved tilskud fra Grønlands Selvstyre, Aarhus Kommune, andre offentlige og private fonde og institutioner, samt ved indtjening fra værelsesudlejning og andre aktiviteter under institutionens formål.

§ 10
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

§ 11
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Ændring af vedtægten kræver herudover godkendelse fra Grønlands Selvstyre og AarhusKommune.

§12
Nedlæggelse af institutionen skal godkendes af Grønlands Selvstyre og Aarhus Kommune.

Stk. 2:
Grønlands Selvstyre og Aarhus Kommune træffer i så fald efter indstilling fra bestyrelsen bestemmelse om fordeling af institutionens formue. Dog skal institutionens formue anvendes til et almennyttigt formål for grønlændere i Danmark.

§13
Denne vedtægt træder i kraft den xx. xxxxxx 20xx
Vedtægt er enstemmigt vedtaget på bestyrelsens møde i Aarhus den 31. marts 2015.