Skip to content

Der er flere muligheder for søge fondsmidler til f.eks. studieture og andre uddannelsesrelaterede ting.

www. sullissivik.gl under “Uddannelser” kan man læse mere om fonde.

Se også www.legatbogen.dk og www.so.dk.

Den Grønlandske Fond

Bestyrelsen foretager for tiden uddelinger to gange om året. Der bliver afholdt bestyrelsesmøde ultimo marts og oktober. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil som hovedregel blive afvist. Der uddeles ikke midler uden for de to halvårlige bestyrelsesmøder.

Den Grønlandske Fond er oprettet pr. 10. december 2015 som følge af en sammenlægning af de to grønlandsfonde Kulturfonden Danmark-Grønland og Det Kongelige Grønlandsfond.

Fonden støtter
– Støtte til grønlandske humanitære, videnskabelige og kulturelle formål i eller udenfor Grønland
– Støtte til grønlændere under uddannelse i Danmark

Ansøgningsfrist
1. marts og 1. oktober

Hjemmeside
https://www.rigsombudsmanden.gl/rigsombuddet/den-groenlandske-fond/

Danmark-Amerika Fonden & Fulbright kommissionen

Skal du til USA for at studere, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold?
Danmark-Amerika fondet uddeler en gang om året legater til nogle af de dygtigste danske kandidat- og ph.d.-studerende, der søger akademiske udfordringer i USA. Man kan søge deres legater, før man får svar om optagelse fra et amerikansk universitet. De kræver blot, at man viser et optagelsesbrev før de kan uddele et legat.

 

Krav og betingelser
– Er dansk statsborger
– Er under 35 år. Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
– Er indskrevet ved et dansk universitet eller en anden højere dansk uddannelsesinstitution og har en bachelorgrad
– Skal læse på graduate-niveau i USA i mindst et semester (3-6 måneder) eller et akademisk år (8-10 måneder)
– Påbegynder dine studier i USA i det akademiske år 2019-2020. Hvis du kun skal læse et semester, skal dit studie være afsluttet i det akademiske år 2019-2020
– Er blevet optaget eller har søgt om optagelse via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger
– Skal læse en fuld Master og har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet og i øvrigt opfylder alle andre ovenstående krav ud over at være studerende ved et dansk universitet
– Er ph.d.-studerende ved en dansk institution og skal forske i USA, som en del af din uddannelse. Du skal i øvrigt opfylde ovenstående krav om statsborgerskab, alder og tilknytning til en dansk institution
– Er kunstner og skal studere i USA
– Er færdiguddannet jurist med arbejdserfaring og skal på LL.M (Master of Laws) ophold

Ansøgningsfrist
Foråret. Er ikke opdateret for næste ansøgningsfrist for år 2020

 

Mailadresse

[email protected]

Dudo & Povl Brandts Fond

Uddannelsesstøtte til grønlandske eller skandinaviske studerende, der allerede er i gang med eller skal påbegynde en videregående uddannelse (hvorved forstås enhver uddannelse ud over gymnasium, højere handelseksamen og lignende), uanset om uddannelsen finder sted i eller uden for Grønland, herunder tillige økonomisk støtte til praktik- eller arbejdsop­hold som led i en sådan videregående uddannelse

Støtte til grønlandske eller skandinaviske akademikeres forskning eller ph.d-studier ved Ilisimatusarfik.

Ansøgningsfrist
Én måned før fondudbetalingerne.
Bestyrelsen afholder normalt møder to gange årligt (februar/marts & september/oktober)

Hjemmeside
https://da.uni.gl/studerende/legater/dudo-povl-brandt.aspx

FashionForest Legatet

Har du en akademisk interesse eller noget du brænder for – enten på praktisk eller teoretisk niveau? Og kunne du godt tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling eller praktiske projekt? Så ansøg om FashionForest legatet. 
FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi eller et praktikophold – eller begge ting i kombination.

Krav og betingelser

Ansøgning til FashionForest legatet kan ske som både enkeltperson eller gruppe. For tildeling af FashionForest legatet skal en motiveret ansøgning sendes til nedenstående e-mail adresse, og ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:
– Fulde navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail adresse
– Universitet / uddannelsesinstitution
– Opdateret CV
– Motiveret ansøgning for hvorfor du/I skal have FashionForest legatet, hvilket bør inkludere eventuelle forskningsmæssige mål samt særlige erfaringer eller bedrifter enten uddannelsesmæssigt eller arbejdsmæssigt – dette kan være teoretisk såvel som praktisk

Ansøgningsfrist
15. april hvert år. Legatmodtager modtager svar senest i august.

Hjemmeside
https://www.legatbogen.dk/fashionforest

Grønlandsfonden

Grønlandsfonden opererer i henhold til lov nr. 108/2016.  Grønlandsfondens rolle er at styrke forbindelserne mellem Grønland og Island. Fonden yder tilskud til udflugter, studieophold, kunstudstillinger, sportsbegivenheder og andre kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige anliggender, der kan fremme større kommunikation mellem grønlændere og islændinger. Hovedstolen i fonden, foreslået af statskassen i 1981 og 1982, deponeres hos Islands centralbank og tildeles 3 millioner kroner årligt. til tilskud. Det har ikke været muligt at afsætte fra fonden i de senere år, men med den nye lov vil fonden blive aktiv igen.

Krav og betingelser

Fonden yder støtte til studieture, studieophold, kunstudstillinger, idrætsevents og andre formål inden for kultur, uddannelse og forskning, der bidrager til øget kontakt mellem Grønland og Island.

Ansøgningsfrist
April

Hjemmeside
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Groenlands-Repraesentation-i-Reykjavik/Groenlandsfonden

Andre informationer
Ansøgninger mærket Grønlandsfondens bestyrelse sendes til Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, Sölvhólsgata 4, IS-101 Reykjavik, eller via e-mail til [email protected]

Ivalo & Minik Fonden

Formålet med Ivalo og Minik Fonden er at uddele legater til grønlændere der ønsker at tage en international videregående uddannelser eller et internationalt efteruddannelsesforløb herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation (fonden yder ikke legater til sygeplejerskestuderende, der skal på praktikophold via Mellemfolkeligt Samvirke eller lignende).

Krav og betingelser

1. Du skal have boet i Grønland i minimum 5 år inden for de sidste 10 år.

2. Du skal være berettiget til at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte. (Ivalo & Minik Fonden er klar over, at grønlandske studerende i Danmark i dag modtager dansk SU. Grønlandske studerende i Danmark kan naturligvis også søge vores legater. Det kræver blot, at man ville være berettiget til grønlandsk uddannelsesstøtte i Danmark efter de regler, der gjaldt før den 1. januar 2013)

Det er ikke nødvendigt at være optaget på en uddannelse eller på et praktiksted for at kunne ansøge om et legat. Men Ivalo & Minik Fonden udbetaler først legatet, når vi modtager et Letter of intent eller lignende dokumentation for optagelse på den pågældende uddannelse eller det pågældende praktiksted.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2020. Uddeling vil finde sted således, at legatmodtagerne kan påbegynde uddannelse eller praktikophold i 2021.

http://www.imf.gl/?lang=en

Mailadresse
ivalo&[email protected]

 

Nordplus

Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram indenfor livslang læring. Over 10.000 mennesker i Norden og Baltikum får udbytte af programmet hvert år.

Krav og betingelser

Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne.

Ansøgningsfrist
1. februar kl. 23:59 europæisk tid.

Hjemmeside
http://wemakeithappen.dk/daf_legater/

Tømrermester Jørgen Holm & hustru Elisa F. Hansens Mindelegat

Legatets midler skal ifølge fundatsen anvendes dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for bekæmpelse af kræftsygdomme, dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for helbredelse af svagelige børn. Legatportioner kan også gives til svagelige, trængende børn til hjælp til behandling på specialhospitaler eller til efterbehandling efter hospitalsophold.

Krav og betingelser

Forskning omkring kræftbekæmpelse eller helbredelse af svagelige børn.

Ansøgningsfrist
15. april hvert år. Legatmodtagere modtager svar senest i august.

Hjemmeside
https://www.legatbogen.dk/tmrermester-jrgen-holm-og-hustru-elisa–f–hansens-mindelegat/stoetteomraade/4191

Mailadresse
[email protected]. Ansøgning indsendes som PDF (ét samlet dokument) pr. email. For nærmere oplysninger om ansøgningsprocedure, se www.holmsmindelegat.dk

Åge V. Jensens Fond

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Krav og betingelser

Projekter der drejer sig om beskytelse af naturen.

Ansøgningsfrist
August

Hjemmeside
http://www.avjf.dk/

Mailadresse
[email protected]

Lauritzen Fonden

Fonden støtter
Støtte til dansk foretagsomhed, sociale- og humanitære formål, kultur, søfart og uddannelse
Støtter projekter, der indeholder en stor grad af “hjælp til selvhjælp”, hvor frivillige og ulønnede bidrager – og hvor fundamentet er dansk. Strategisk fokus på sårbare børn og unge
Uddeler årligt Lauritzen prisen til en mandlig og en kvindelig skuespiller samt flere andre priser.

Fonden støtter ikke
– studerende uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
– studierejser til personer uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
– social støtte til enkeltpersoner
– offentlige institutioner
– teater-, film- og videoprojekter
– tidsskrift- og bogudgivelser
– musikudgivelser
– koncert- og udstillingsarrangementer i ind- og udland
– projektudgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
– andre fonde

Ansøgningsfrister
5 gange årligt: http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegningsdatoer.asp

Ansøgningsskema
Kun elektroniske ansøgninger via Fondens hjemmeside: http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegning.asp

Årlig uddeling
20-30 millioner kroner

Kontaktinformation
LAURITZEN FONDEN
Sankt Annæ Plads 28
1291 København K
T +45 3396 8425
[email protected]
http://www.lauritzenfonden.com

Nordisk Kulturfond

Fonden støtter
Samarbejde om kunst og kultur i og uden for Norden. Grundkravet for at kunne søge om projektstøtte er involvering af mindst tre nordiske lande.
Fonden kan i særlige tilfælde bevilge bidrag til bilaterale projekter mellem Grønland på den ene side og Norge, Sverige, Finland og Åland på den anden side. I et projekt af denne type skal det tydeligt fremgå, at der er tale om et gensidigt samarbejde, der har som formål at fremme samarbejde mellem kunst- og kulturaktører fra Vest- og Østnorden.

Kontaktinformation
Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.nordiskkulturfond.org
+ 45 3396 0200
[email protected]

Oak Foundation Denmark

Fonden støtter
Sociale projekter:
– Initiativer til støtte for familier og empowerment af kvinder og børn, der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
– Initiativer til forbedring af udsattes vilkår
– Udsatte børn og unge
– Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer

Fonden støtter ikke
– Sociale projekter i udlandet med undtagelse af Grønland
– Projekter, der er færdiggjort
– Forskning og evaluering indenfor det sociale område støttes sjældent og kun i mindre omfang og kun, hvis det indgår som en del af et projekt, der henvender sig direkte til en af de ovennævnte grupper
– Arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af egne sociale vilkår
– Studierejser, kongresdeltagelse og kursusophold
– Løbende drift

Ansøgningsfrister
Løbende

Ansøgningsskema
Ja, men først når en første henvendelse er blevet bevilliget til at gå videre, skal ansøgningsskema udfyldes

Årlig uddeling
ca. 20 millioner kroner. – Projekter i Grønland – gerne i størrelsesordenen DKK 100,000 til DKK 1,000,000

Kontaktinformation
Programkoordinator Esther Nørregård-Nielsen
Oak Foundation Denmark
Kronprinsessegade 34, st
1306 København K
Tlf. +45 6062 3131
E-mail [email protected]

The Velux Foundations

 

Hvad støtter fonden – læs her

Hvordan søger man – læs her

Back To Top