Skip to content

Generelt:
Det aktuelle mentortilbud til studerende, tilknyttet Det Grønlandske Hus i Aarhus, løber fra slutningen af september til slutningen af december for sommerstartere og fra marts/april til maj/juni for vinterstartere.
De studerende oplyses om mentortilbuddet og kan tilmelde sig efter eget ønske.
Mentors overordnede mål er at lette overgangen fra Grønland til Danmark og fra gymnasium til videregående uddannelse for den nystartede, grønlandske studerende. Mentorrelationen til en ’ældre’ studerende, på nøjagtigt samme studium som én selv, vil for den nye studerende være en stor hjælp i forhold til at falde til på studiet og som studerende i Danmark, – hvilket igen vil øge chancerne for, at uddannelsen fastholdes og gennemføres.

Samarbejdet med mentee:
Succeskriteriet for mentorordningen er, at møderne mellem mentor og mentee bliver gennemført helt regelmæssigt, og at det sker i en åben, givende og sympatiserende form.
Det er derimod ikke et succeskriterium i sig selv, om mentee gennemfører eller afbryder første semester. Det er en beslutning, som mentee alene er ansvarlig for.
Mentor er den udfarende i relationen. Du skal som mentor holde fast i de aftalte møder og kontakte en mentee, der evt. udebliver. Du skal spørge ind til den aktuelle situation, og du må ikke lade mentee glide af med et uunderbygget ”det går fint”.
Det skal gøres klart, at der er åbenhed og fortrolighed mellem mentor og mentee, ligesom det skal aftales klart, i hvilket omfang der kan tages kontakt mellem mentor og mentee uden for de ugentlige møder.
At lette overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse betyder bl.a. at gøre mentee sikker og tryg i studiestartssituationen. I skal bl.a. tale om studiet, undervisningen, hjemmearbejde og forholdet til de andre studerende. Du skal også sikre dig, at mentee har de nødvendige informationer, f.eks. om trafikforhold, placering af undervisningslokaler, timeskema, tilmeldings- og afleveringsfrister og lignende.
Det skal tydeliggøres, at mentor ikke har et personligt eller professionelt ansvar for mentee; mentor er hverken psykolog, socialrådgiver eller forælder.

Samarbejdet med Det Grønlandske Hus i Aarhus:
Du skal deltage i et introduktionsmøde, som indleder mentorordningen. Her møder du din mentee, og sammen laver I en forventningsafstemning til forløbet. Der vil være et oplæg omkring mentorordningen generelt, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Ansættelseskontrakt underskrives på mødet, og du modtager en kopi.
Du skal ligeledes deltage i et netværksmøde for mentorer af godt en times varighed og et evalueringsmøde for mentorer efter mentorprojektets afslutning.
Du er meget velkommen til at benytte uddannelsesvejlederen i Det Grønlandske Hus i Aarhus som sparringspartner i mentorforløbet, ganske vist begrænset af din tavshedspligt. Det vil sige, at du skal have mentees tilladelse, hvis der er noget personligt, du vil bringe videre til uddannelsesvejlederen.
Har du vanskeligt ved at få kontakt med din mentee, eller oplever du, at mentee har problemer, som du ikke kan overskue eller forstå, så bør du søge sparring i Det Grønlandske Hus.
Du skal være bevidst om, og gøre din mentee bevidst om, at vanskeligheder af betydelig rækkevidde bør drøftes med den pågældendes uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus.
De komplicerede regler for særydelser til grønlandske studerende skal du overlade til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Afslutning af mentorperioden:
Du skal gøre klart for mentee, når det tre måneders forløb nærmer sig sin afslutning, og hvis I aftaler en fortsat regelmæssig mentor-menteekontakt, vil det i givet fald være frivilligt og ulønnet, og det skal derfor være på dine præmisser, og i et omfang som du fastlægger. Vi anbefaler i øvrigt, at du og din mentee gør lidt ud af at markere afslutningen på jeres tre måneders mentorforløb sammen, så I begge får følelsen af, at forløbet er afsluttet på en god måde.

Back To Top